Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla nauczycieli

Specjalizujemy się w realizacji szkoleń wyjazdowych. Taka forma doskonalenia to doskonała okazja nie tylko do podniesienia kompetencji, lecz także do integracji zespołu pod okiem pełnych pasji, profesjonalnych trenerów.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma ośrodkami na terenie całego kraju. Zawsze proponujemy tylko sprawdzone hotele i pensjonaty. Uczestnicy mają do wyboru liczne atrakcje, uzależnione od miejsca. Wycieczki, różne formy integracji – to wszystko proponujemy w indywidualnie przygotowanej ofercie.

Uczestnicy wyjazdów biorą udział w szkoleniach z naszej oferty. Często decydują się na mniej tradycyjne tematy, jak na przykład Outdoor w edukacji.

Pobierz katalog

Powyższe propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedstawione w nich koszty oraz zakres usług mogą ulec zmianie w zależności od liczby osób, miejsca, a także pory roku.

Integracja i budowa zespołu

Kadra pedagogiczna, aby efektywnie pracować także w ciągu roku szkolnego, powinna być dobrze zintegrowana. Wspólne odpoczywanie i zdobywanie pozytywnych emocji jest bardzo ważne, szczególnie w pracy, w której nie mamy możliwości ciągłej oraz bezpośredniej pracy razem. Każdy pracodawca musi zdawać sobie sprawę jak ważne jest zintegrowanie zespołu, dlatego organizujemy zarówno szkolenia integracyjne dla nauczycieli, jak również wyjazdy integracyjne dla nauczycieli. Szkolenia integracyjne dla nauczycieli, organizowane przez ODN REWERS są doskonałą okazją do zwiększania swojej wiedzy (w czasie pobytu można uczestniczyć w zajęciach i wykładach zawodowych) i pracy w zespole. Warto dodać, że wyjazdy integracyjne dla nauczycieli odbywają się w najpiękniejszych miejscach w Polsce (m. in. pałacyk w Nieborowie, pensjonat w Poroninie, uzdrowisko w Nałęczowie), rozmieszczonych w całym kraju. Doskonale zorganizowany program, piękne miejsca i ciekawe atrakcje sprawiają, że nasza oferta jest najlepszym wyborem.

Certyfikowane warsztaty trenera efektywnej nauki

Po odbyciu szkolenia uczestnicy stają się certyfikowanymi trenerami efektywnej nauki. Dzięki warsztatom zdobywają nie tylko niezbędną wiedzę na temat skutecznego zapamiętywania, lecz także otrzymują narzędzia, które pozwolą wdrożyć zasady efektywnego uczenia się w ich szkołach.

Osoby, które ukończą szkolenie otrzymują:

 • scenariusz szkolenia dla nauczycieli (do przeprowadzenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli)
 • komplet scenariuszy na zajęcia efektywnej nauki z uczniami (do zrealizowania np. na godzinach wychowawczych)
 • materiały dydaktyczne

Tworzymy tym samym ambasadorów efektywnej nauki w szkołach. Ich celem jest propagowanie technik skutecznego uczenia się oraz, w konsekwencji, uczynienie swoich szkół nowoczesnymi placówkami wspierającymi uczniów w procesie uczenia się i podnoszącymi wyniki na egzaminach zewnętrznych.

Szkoleniowe rady pedagogiczne

Prowadzone przez doświadczonych edukatorów w interesujący sposób. Podczas szkolenia skupiamy się na przekazaniu uczestnikom praktycznych narzędzi do wykorzystania w codziennej pracy w szkole.

Metody pracy oraz warsztat nauczyciela

Wychowanie i profilaktyka

Metody efektywnej nauki – techniki pamięciowe

 • Przyczyny nieefektywnego uczenia się
 • Dwa mózgi, czyli współpraca półkul jako warunek skutecznego zapamiętywania
 • Naucz się uczyć – prawa pamięci
 • Wybrane techniki pamięciowe, m.in. ciąg asocjacyjny, metody: obrazkowa, lokacji, słów-kluczy
 • Długotrwałe strategie uczenia się: krzywa zapominania Ebbinghausa oraz system powtórek
 • Mind Mapping – efektywne notowanie

TIK (technologie informacyjno komunikacyjne) w edukacji

 • Szkoła jako miejsce spotkań pokoleń x, y i z
 • Źródła rzetelnych i praktycznych informacji w Internecie
 • TIK w edukacji – szanse i wyzwania
 • Popularne portale jako narzędzie komunikacji z uczniami
 • Jak pracować w chmurze
 • Zasoby Internetu – strony z interaktywnymi pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Najnowsze technologie pomocne w nauczaniu – multimedialne urządzenia interaktywne
 • Szkoła jutra – druk 3D, skanowania 3D

Praca metodą projektu edukacyjnego

 • Metoda projektu – wstęp, założenia, cele, zalety
 • Kategorie projektów – omówienie cech dobrych projektów
 • Przeprowadzenie projektu – etapy realizacji
 • Formy pracy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego
 • Tworzenie projektów edukacyjnych – warsztaty, omówienie przykładów
 • Etapy pracy metodą projektów – omówienie etapów na wybranym przykładzie projektu
 • Aspekt wychowawczy wykorzystania metody projektu – praca zespołowa z uczniami, kryteria oceniania zachowania
 • Dokumentowanie działań podejmowanych przez uczniów w czasie realizacji projektu
 • Omówienie trudności mogących pojawić się w trakcie realizacji działań
 • Przygotowanie prezentacji efektów pracy oraz ewaluacja projektu
 • Rola nauczyciela w pracy metodą projektu
 • Rola rodziców i środowiska lokalnego w pracy metodą projektu

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym

 • Tutoring – definicja
 • Cele stosowania tutoringu
 • Zalety, trudności i ograniczenia stosowania metody
 • Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym
 • Cechy tutora – czy każdy może być tutorem?
 • Organizacja pracy tutora
 • Narzędzia pracy tutora
 • Metoda portfolio w pracy tutora

Rozwijanie umiejętności pracy metodami aktywnymi

 • Dlaczego metody aktywne? Czyli aktywny uczy się więcej!
 • Różne rodzaje dyskusji dydaktycznych
 • Metody: burzy mózgów, metaplanu, śnieżnej kuli
 • Metody aktywnego opisu
 • Mind Mapping jako narzędzie twórczego planowania i rozwiązywania problemów
 • Drzewo decyzyjne
 • Metoda przypadku
 • Gry symulacyjne i decyzyjne

Trening twórczości

 • Podstawowe pojęcia twórczego myślenia
 • Przeszkody i bariery procesu twórczego
 • Metody stymulowania kreatywności własnej
 • Metody kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Techniki generacji pomysłów modyfikujące istotę problemu
 • Proces decyzyjny – jak przebiega i jak go usprawnić?
 • Techniki udoskonalania, dopracowywania pomysłów
 • Jak przekonać do własnych pomysłów? – elementy języka perswazji
 • Twórczość grupowa – techniki promowania kreatywności w pracy – kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności pracowników
 • Wdrażanie – techniki przyspieszające implementację

Sztuka autoprezentacji z elementami treningu antystresowego

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – znaczenie w komunikacji
 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Język skutecznej autoprezentacji
 • Podstawy języka perswazji
 • Mowa ciała, m.in.: mimika, postawa, gesty, sposób poruszania się, ubiór – znaczenie w przekazie informacji
 • Proksemika, czyli komunikacja za pomocą przestrzeni
 • Różne strategie autoprezentacji
 • Nie daj się tremie – strategie przeciwdziałania stresowi

Emisja i higiena głosu nauczyciela

 • Budowa i funkcjonowanie narządu głosu – wiadomości teoretyczne
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu: prawidłowego oddychania, prawidłowej fonacji, artykulacji (ćwiczenia dykcyjne)
 • Praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia
 • Wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu
 • Higiena głosu – jak dbać o głos, aby mówić długo, nie odczuwając zmęczenia

Profilaktyka agresji w szkole

 • Definicja, typy agresji, przyczyny jej powstawania
 • Jak przeciwdziałać powstawaniu agresji?
 • Jak przeciwdziałać skutkom agresji i jak rozmawiać?
 • Kontrakt i wyciąganie konsekwencji wobec agresywnych uczniów
 • Współpraca z rodzicami dziecka agresywnego
 • Mediacje sprawca – ofiara
 • Cyberprzemoc
 • Autoagresja – samookaleczenia, anoreksja
 • Typy programów prewencyjnych – co jeszcze możemy zrobić?
 • Praca z agresywnymi reakcjami nauczycieli na agresję uczniów – modelowanie postaw
 • Praca z emocjami nauczyciela wobec agresji – gniew, poczucie winy, bezradność, strach
 • Jak znaleźć w sobie siłę i spokój w sytuacji agresji – ćwiczenia bezpośredniego wpływu na układ nerwowy (oddech, pozycja ciała, praca z głosem) – budowanie autorytetu w oparciu o uważną obecność (mindfulness)

Cyberprzemoc w środowisku szkolnym

 • Definicja, skala zjawiska, przyczyny jej powstawania
 • Psychologiczne skutki cyberprzemocy
 • Case studies, studia przypadków i sprawy sądowe o cyberprzemoc w Polsce
 • Gdzie szukać pomocy?
 • Jak poinstruować rodziców w zakresie korzystania z nowej technologii przez dzieci
 • Jak zabezpieczać dowody i przygotować się do wniesienia skargi
 • Jak rozmawiać z ofiarą cyberprzemocy
 • Jak rozmawiać ze sprawcą cyberprzemocy
 • Mediacje sprawca – ofiara
 • Modelowanie postaw u młodzieży i wspieranie roli aktywnego świadka-ratownika

Profilaktyka uzależnień w szkole – narkotyki stare i nowe, alkohol

 • Definicja uzależnienia, skala zjawiska, nowe trendy
 • Przyczyny przyjmowania substancji odurzających wśród młodzieży
 • Biologiczny mechanizm uzależnienia i wpływ na układ nerwowy
 • Fazy rozwoju uzależnienia, reakcje rodziców w danej fazie, typowe mechanizmy obronne
 • Młodzieżowe mity na temat narkotyków i twarde, biologiczne fakty związane z wyniszczeniem organizmu
 • Rozpoznawanie zachowań związanych z zażywaniem/nadużywaniem substancji
 • Niepokojące zmiany fizyczne, psychiczne, społeczne oraz przedmioty
 • „Na gorącym uczynku” – jak rozpoznać, że uczeń jest odurzony, procedura interwencyjna
 • Rozpoznawanie poszczególnych narkotyków (zdjęcia) i sposób ich działania
 • Jak rozmawiać z dzieckiem, kontrakt i wyciąganie konsekwencji
 • Współpraca z rodzicami
 • Placówki i pomoc instytucjonalna, do której można skierować ucznia i rodziców
 • Co zamiast uzależnień? – typy programów prewencyjnych
 • Praca z emocjami nauczyciela wobec substancji zakazanych – gniew/agresja, poczucie winy, bezradność, strach

Nowe zagrożenia – dopalacze w szkole

 • Rola i możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii
 • Sposoby działania w przypadku znalezienia narkotyków w szkole, ucznia będącego pod wpływem narkotyków, dilera na terenie szkoły
 • Problemy prawne – zapoznanie ze znowelizowaną ustawą o zapobieganiu narkomanii
 • Propozycje różnych wariantów i sposobów tworzenia metodycznych i profilaktyczno-terapeutycznych działań z młodzieżą

Nowe zgrożenia – sponsoring i prostytucja wśród młodzieży

 • Pojęcie oraz istota sponsoringu i prostytucji
 • Przesłanki i cechy SiP
 • SiP a szkoła – jak rozpoznać młode osoby dotknięte tym zjawiskiem
 • Walka z problemem SiP
 • Aspekty prawne
 • Gdzie szukać fachowej pomocy
 • Programy profilaktyczne, czyli jak zapobiegać

Uzależnienia behawioralne młodzieży: Internet, telefony komórkowe

 • Szanse i zagrożenia wynikające z użytkowania nowoczesnych technologii
 • Jak działa mechanizm uzależnienia
 • Objawy uzależnienia od Internetu i telefonu
 • Złapani w sieci…. co uzależnia młodych ludzi w Internecie
 • Cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem Internetu
 • Jak przeciwdziałać uzależnieniu
 • Nauczyciel w pracy z uczniami uzależnionymi – strategie działania

Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym – praca z uczniem trudnym

 • Bariery w komunikacji – ćwiczenie związane ze wzbudzaniem emocji: osądzanie, uciekanie od problemów, decydowanie za innych
 • Neuropsychologiczny model komunikacji – jak budowa mózgu wpływa na sposób porozumiewania się nauczyciela z uczniem i rodzicem
 • Dwa typy automatycznych reakcji w klasie – atak lub wycofanie się oraz ich ewolucyjna historia
 • Jak wykorzystać tą wiedzę, by rozmawiać spokojnie, stanowczo i rzeczowo?
 • Zasada: najpierw emocje – później logika
 • Empatia – uniwersalna technika łagodzenia emocji i dochodzenia do porozumienia
 • Techniki aktywnego słuchania – odzwierciedlanie, klaryfikacja, prowadzenie, mowa ciała
 • Formułowanie spostrzeżeń zamiast ocen – ćwiczenia odróżniania faktów od interpretacji (materiał zdjęciowy)
 • Elementy komunikacji bez przemocy – komunikat ja
 • Dawanie informacji zwrotnej
 • Kontrakt i wyciąganie konsekwencji
 • Techniki stawiania granic
 • Mediacje, czyli jak towarzyszyć konfliktom, w których nie jesteśmy jedną ze stron
 • Słowa – wyzwalacze, których należy unikać i budowanie nowych nawyków językowych
 • Praca z emocjami nauczyciela wobec konfliktu – gniew/agresja, poczucie winy, bezradność, strach
 • Budowanie autorytetu u dzieci i ich rodziców w oparciu o uważną obecność (mindfulness)
 • Jak znaleźć w sobie siłę i spokój – ćwiczenia bezpośredniego wpływu na układ nerwowy (oddech, pozycja ciała, praca z głosem)

Trudny rodzic – komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym

 • Koszty organizacyjne i emocjonalne związane z konfliktami z rodzicami
 • Zyski płynące ze współpracy rodzic – szkoła
 • Neuropsychologiczny model komunikacji – jak budowa mózgu wpływa na konflikty między nauczycielami a rodzicami
 • Dwa typy automatycznych reakcji na konflikt – atak lub wycofanie się oraz ich ewolucyjna historia
 • Jak wykorzystać tą wiedzę, by rozmawiać spokojnie, stanowczo i rzeczowo?
 • Zasada: najpierw emocje – później logika
 • Typologia trudnych rodziców: rodzic roszczeniowy, agresywny, unikający, ekspert, aktywista społeczny, helikopter, nadopiekuńczy, pasywno – agresywny
 • Przyczyny powstawania tych typów postaw i jak zadbać o ukryte potrzeby rodzica, by się porozumieć
 • Słowa – wyzwalacze, których należy unikać i budowanie nowych nawyków językowych
 • Budowanie kontaktu, zaufania i autorytetu jako metoda na zaangażowanie rodzica

Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela – redukcja stresu metodą uważności (mindfulness)

 • Szkolenie oparte o amerykański program Mindful Schools (www.mindfulschools.org)
 • Jak zwiększyć poczucie spokoju, panowania nad sobą i akceptacji otoczenia
 • Jak obniżyć poziom agresji, gniewu, lęku i odzyskać kontrolę nad impulsami
 • Jak przezwyciężyć odrętwienie i obojętność
 • Definicja stresu i wypalenia zawodowego, przyczyny jego powstawania
 • Model sytuacja – myśl – emocja – reakcja: jak myśl tworzy rzeczywistość
 • Uważność myśli – odróżnianie faktów i rzeczywistości od ocen i interpretacji (materiał zdjęciowy)
 • Odróżnianie stanowisk od potrzeb – zdrowe potrzeby w tle destrukcyjnych zachowań nauczyciela i ucznia
 • Uważność emocji – skanowanie ciała, techniki relaksacyjne oparte o uważność, rola oddechu w świadomości i rozluźnianiu napięć
 • Praca z emocjami nauczyciela – gniew/agresja, poczucie winy, bezradność, strach i pozytywne aspekty trudnych emocji (informacja w symptomie)
 • Budowanie autorytetu u dzieci w oparciu o uważną obecność (mindfulness)
 • Jak znaleźć w sobie siłę i spokój – ćwiczenia bezpośredniego wpływu na układ nerwowy (oddech, pozycja ciała, praca z głosem)

Jak motywować z głową – podstawy neurodydaktyki i metod aktywizujących

 • Neuropsychologiczny model komunikacji – jak budowa mózgu wpływa na sposób przekazu i odbioru wiedzy
 • Dwa typy automatycznych reakcji w klasie – atak lub wycofanie się oraz ich ewolucyjna historia
 • Neuropsychologia uwagi – dlaczego rozproszenie jest domyślnym stanem umysłu i jak to wykorzystać?
 • Dlaczego trawa jest zielona? – rola ciekawości poznawczej w procesie nabywania wiedzy
 • Dlaczego odzwierciedlanie, empatia i rezonans emocjonalny wpływają na motywację
 • Rola prozodii i głosu dla warstwy merytorycznej komunikatu
 • Rola neuroprzekaźników i układu nagrody
 • Pragnę porwać państwa dzieci – rola emocji
 • Multisensoryczna stymulacja kontra „siedź i słuchaj”
 • Praca zespołowa metodą projektu a neurony lustrzane
 • Gry dydaktyczne, bajka edukacyjna, praca z flipchartem,drama, dyskusja piramidowa, drzewo decyzyjne itp.

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w szkołach

 • Definicje pojęć w psychologii i polskim prawie (Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, Karta Nauczyciela): mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne
 • Przykłady, studia przypadków, sprawy sądowe
 • Mobbing (nękanie i zastraszanie) oraz molestowanie seksualne w relacjach między kadrą pedagogiczną
 • Dyskryminacja uczeń – uczeń oraz nauczyciel – uczeń: jak rozpoznawać?
 • Materiał wideo – rozpoznawanie zachowań niepożądanych i poszerzanie świadomości wobec nawyków komunikacyjnych nauczycieli wobec uczniów i siebie nawzajem
 • Modelowanie zdrowych relacji oraz postawy świadka – ratownika wśród uczniów i nauczycieli
 • Poszerzanie horyzontów w obszarze różnorodności kulturowej – zyski dla uczniów, nauczycieli i szkoły
 • Jasna komunikacja – wyrażanie sprzeciwu wobec niepożądanych zachowań w asertywny sposób