Metody pracy oraz warsztat nauczyciela

Metody efektywnej nauki - techniki pamięciowe

 • Przyczyny nieefektywnego uczenia się
 • Dwa mózgi, czyli współpraca półkul jako warunek skutecznego zapamiętywania
 • Naucz się uczyć - prawa pamięci
 • Wybrane techniki pamięciowe, m.in. ciąg asocjacyjny, metody: obrazkowa, lokacji, słów-kluczy
 • Długotrwałe strategie uczenia się: krzywa zapominania Ebbinghausa oraz system powtórek
 • Mind Mapping - efektywne notowanie

TIK (technologie informacyjno komunikacyjne) w edukacji

 • Szkoła jako miejsce spotkań pokoleń x, y i z
 • Źródła rzetelnych i praktycznych informacji w Internecie
 • TIK w edukacji - szanse i wyzwania
 • Popularne portale jako narzędzie komunikacji z uczniami
 • Jak pracować w chmurze
 • Zasoby Internetu – strony z interaktywnymi pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Najnowsze technologie pomocne w nauczaniu – multimedialne urządzenia interaktywne
 • Szkoła jutra – druk 3D, skanowania 3D

Praca metodą projektu edukacyjnego

 • Metoda projektu – wstęp, założenia, cele, zalety
 • Kategorie projektów – omówienie cech dobrych projektów
 • Przeprowadzenie projektu – etapy realizacji
 • Formy pracy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego
 • Tworzenie projektów edukacyjnych – warsztaty, omówienie przykładów
 • Etapy pracy metodą projektów – omówienie etapów na wybranym przykładzie projektu
 • Aspekt wychowawczy wykorzystania metody projektu – praca zespołowa z uczniami, kryteria oceniania zachowania
 • Dokumentowanie działań podejmowanych przez uczniów w czasie realizacji projektu
 • Omówienie trudności mogących pojawić się w trakcie realizacji działań
 • Przygotowanie prezentacji efektów pracy oraz ewaluacja projektu
 • Rola nauczyciela w pracy metodą projektu
 • Rola rodziców i środowiska lokalnego w pracy metodą projektu

Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym

 • Tutoring – definicja
 • Cele stosowania tutoringu
 • Zalety, trudności i ograniczenia stosowania metody
 • Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym
 • Cechy tutora – czy każdy może być tutorem?
 • Organizacja pracy tutora
 • Narzędzia pracy tutora
 • Metoda portfolio w pracy tutora

Rozwijanie umiejętności pracy metodami aktywnymi

 • Dlaczego metody aktywne? Czyli aktywny uczy się więcej!
 • Różne rodzaje dyskusji dydaktycznych
 • Metody: burzy mózgów, metaplanu, śnieżnej kuli
 • Metody aktywnego opisu
 • Mind Mapping jako narzędzie twórczego planowania i rozwiązywania problemów
 • Drzewo decyzyjne
 • Metoda przypadku
 • Gry symulacyjne i decyzyjne

Trening twórczości

 • Podstawowe pojęcia twórczego myślenia
 • Przeszkody i bariery procesu twórczego
 • Metody stymulowania kreatywności własnej
 • Metody kreatywnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji
 • Techniki generacji pomysłów modyfikujące istotę problemu
 • Proces decyzyjny - jak przebiega i jak go usprawnić?
 • Techniki udoskonalania, dopracowywania pomysłów
 • Jak przekonać do własnych pomysłów? - elementy języka perswazji
 • Twórczość grupowa - techniki promowania kreatywności w pracy - kształtowanie samodzielności i odpowiedzialności pracowników
 • Wdrażanie - techniki przyspieszające implementację

Sztuka autoprezentacji z elementami treningu antystresowego

 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – znaczenie w komunikacji
 • Znaczenie pierwszego wrażenia
 • Język skutecznej autoprezentacji
 • Podstawy języka perswazji
 • Mowa ciała, m.in.: mimika, postawa, gesty, sposób poruszania się, ubiór – znaczenie w przekazie informacji
 • Proksemika, czyli komunikacja za pomocą przestrzeni
 • Różne strategie autoprezentacji
 • Nie daj się tremie – strategie przeciwdziałania stresowi

Emisja i higiena głosu nauczyciela

 • Budowa i funkcjonowanie narządu głosu – wiadomości teoretyczne
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu: prawidłowego oddychania, prawidłowej fonacji, artykulacji (ćwiczenia dykcyjne)
 • Praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia
 • Wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu
 • Higiena głosu – jak dbać o głos, aby mówić długo, nie odczuwając zmęczenia

 

Wychowanie i profilaktyka

Profilaktyka agresji w szkole

 • Definicja, typy agresji, przyczyny jej powstawania
 • Jak przeciwdziałać powstawaniu agresji?
 • Jak przeciwdziałać skutkom agresji i jak rozmawiać?
 • Kontrakt i wyciąganie konsekwencji wobec agresywnych uczniów
 • Współpraca z rodzicami dziecka agresywnego
 • Mediacje sprawca – ofiara
 • Cyberprzemoc
 • Autoagresja – samookaleczenia, anoreksja
 • Typy programów prewencyjnych – co jeszcze możemy zrobić?
 • Praca z agresywnymi reakcjami nauczycieli na agresję uczniów – modelowanie postaw
 • Praca z emocjami nauczyciela wobec agresji – gniew, poczucie winy, bezradność, strach
 • Jak znaleźć w sobie siłę i spokój w sytuacji agresji – ćwiczenia bezpośredniego wpływu na układ nerwowy (oddech, pozycja ciała, praca z głosem) – budowanie autorytetu w oparciu o uważną obecność (mindfulness)

Cyberprzemoc w środowisku szkolnym

 • Definicja, skala zjawiska, przyczyny jej powstawania
 • Psychologiczne skutki cyberprzemocy
 • Case studies, studia przypadków i sprawy sądowe o cyberprzemoc w Polsce
 • Gdzie szukać pomocy?
 • Jak poinstruować rodziców w zakresie korzystania z nowej technologii przez dzieci
 • Jak zabezpieczać dowody i przygotować się do wniesienia skargi
 • Jak rozmawiać z ofiarą cyberprzemocy
 • Jak rozmawiać ze sprawcą cyberprzemocy
 • Mediacje sprawca – ofiara
 • Modelowanie postaw u młodzieży i wspieranie roli aktywnego świadka-ratownika

Profilaktyka uzależnień w szkole - narkotyki stare i nowe, alkohol

 • Definicja uzależnienia, skala zjawiska, nowe trendy
 • Przyczyny przyjmowania substancji odurzających wśród młodzieży
 • Biologiczny mechanizm uzależnienia i wpływ na układ nerwowy
 • Fazy rozwoju uzależnienia, reakcje rodziców w danej fazie, typowe mechanizmy obronne
 • Młodzieżowe mity na temat narkotyków i twarde, biologiczne fakty związane z wyniszczeniem organizmu
 • Rozpoznawanie zachowań związanych z zażywaniem/nadużywaniem substancji
 • Niepokojące zmiany fizyczne, psychiczne, społeczne oraz przedmioty
 • "Na gorącym uczynku" - jak rozpoznać, że uczeń jest odurzony, procedura interwencyjna
 • Rozpoznawanie poszczególnych narkotyków (zdjęcia) i sposób ich działania
 • Jak rozmawiać z dzieckiem, kontrakt i wyciąganie konsekwencji
 • Współpraca z rodzicami
 • Placówki i pomoc instytucjonalna, do której można skierować ucznia i rodziców
 • Co zamiast uzależnień? - typy programów prewencyjnych
 • Praca z emocjami nauczyciela wobec substancji zakazanych - gniew/agresja, poczucie winy, bezradność, strach

 Nowe zagrożenia - dopalacze w szkole

 • Rola i możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii
 • Sposoby działania w przypadku znalezienia narkotyków w szkole, ucznia będącego pod wpływem narkotyków, dilera na terenie szkoły
 • Problemy prawne – zapoznanie ze znowelizowaną ustawą o zapobieganiu narkomanii
 • Propozycje różnych wariantów i sposobów tworzenia metodycznych i profilaktyczno-terapeutycznych działań z młodzieżą

Nowe zgrożenia - sponsoring i prostytucja wśród młodzieży

 • Pojęcie oraz istota sponsoringu i prostytucji
 • Przesłanki i cechy SiP
 • SiP a szkoła - jak rozpoznać młode osoby dotknięte tym zjawiskiem
 • Walka z problemem SiP
 • Aspekty prawne
 • Gdzie szukać fachowej pomocy
 • Programy profilaktyczne, czyli jak zapobiegać

Uzależnienia behawioralne młodzieży: Internet, telefony komórkowe

 • Szanse i zagrożenia wynikające z użytkowania nowoczesnych technologii
 • Jak działa mechanizm uzależnienia
 • Objawy uzlaeżnienia od Internetu i telefonu
 • Złapani w sieci.... co uzależnia młodych ludzi w Internecie
 • Cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem Internetu
 • Jak przeciwdziałać uzależnieniu
 • Nauczyciel w pracy z uczniami uzależnionymi - strategie działania

Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym - praca z uczniem trudnym

 • Bariery w komunikacji - ćwiczenie związane ze wzbudzaniem emocji: osądzanie, uciekanie od problemów, decydowanie za innych
 • Neuropsychologiczny model komunikacji - jak budowa mózgu wpływa na sposób porozumiewania się nauczyciela z uczniem i rodzicem
 • Dwa typy automatycznych reakcji w klasie - atak lub wycofanie się oraz ich ewolucyjna historia
 • Jak wykorzystać tą wiedzę, by rozmawiać spokojnie, stanowczo i rzeczowo?
 • Zasada: najpierw emocje - później logika
 • Empatia - uniwersalna technika łagodzenia emocji i dochodzenia do porozumienia
 • Techniki aktywnego słuchania - odzwierciedlanie, klaryfikacja, prowadzenie, mowa ciała
 • Formułowanie spostrzeżeń zamiast ocen - ćwiczenia odróżniania faktów od interpretacji (materiał zdjęciowy)
 • Elementy komunikacji bez przemocy - komunikat ja
 • Dawanie informacji zwrotnej
 • Kontrakt i wyciąganie konsekwencji
 • Techniki stawiania granic
 • Mediacje, czyli jak towarzyszyć konfliktom, w których nie jesteśmy jedną ze stron
 • Słowa - wyzwalacze, których należy unikać i budowanie nowych nawyków językowych
 • Praca z emocjami nauczyciela wobec konfliktu - gniew/agresja, poczucie winy, bezradność, strach
 • Budowanie autorytetu u dzieci i ich rodziców w oparciu o uważną obecność (mindfulness)
 • Jak znaleźć w sobie siłę i spokój - ćwiczenia bezpośredniego wpływu na układ nerwowy (oddech, pozycja ciała, praca z głosem)

Trudny rodzic - komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym

 • Koszty organizacyjne i emocjonalne związane z konfliktami z rodzicami
 • Zyski płynące ze współpracy rodzic - szkoła
 • Neuropsychologiczny model komunikacji - jak budowa mózgu wpływa na konflikty między nauczycielami a rodzicami
 • Dwa typy automatycznych reakcji na konflikt - atak lub wycofanie się oraz ich ewolucyjna historia
 • Jak wykorzystać tą wiedzę, by rozmawiać spokojnie, stanowczo i rzeczowo?
 • Zasada: najpierw emocje - później logika
 • Typologia trudnych rodziców: rodzic roszczeniowy, agresywny, unikający, ekspert, aktywista społeczny, helikopter, nadopiekuńczy, pasywno - agresywny
 • Przyczyny powstawania tych typów postaw i jak zadbać o ukryte potrzeby rodzica, by się porozumieć
 • Słowa - wyzwalacze, których należy unikać i budowanie nowych nawyków językowych
 • Budowanie kontaktu, zaufania i autorytetu jako metoda na zaangażowanie rodzica

Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela - redukcja stresu metodą uważności (mindfulness)

 • Szkolenie oparte o amerykański program Mindful Schools (www.mindfulschools.org)
 • Jak zwiększyć poczucie spokoju, panowania nad sobą i akceptacji otoczenia
 • Jak obniżyć poziom agresji, gniewu, lęku i odzyskać kontrolę nad impulsami
 • Jak przezwyciężyć odrętwienie i obojętność
 • Definicja stresu i wypalenia zawodowego, przyczyny jego powstawania
 • Model sytuacja - myśl - emocja - reakcja: jak myśl tworzy rzeczywistość
 • Uważność myśli - odróżnianie faktów i rzeczywistości od ocen i interpretacji (materiał zdjęciowy)
 • Odróżnianie stanowisk od potrzeb - zdrowe potrzeby w tle destrukcyjnych zachowań nauczyciela i ucznia
 • Uważność emocji - skanowanie ciała, techniki relaksacyjne oparte o uważność, rola oddechu w świadomości i rozluźnianiu napięć
 • Praca z emocjami nauczyciela - gniew/agresja, poczucie winy, bezradność, strach i pozytywne aspekty trudnych emocji (informacja w symptomie)
 • Budowanie autorytetu u dzieci w oparciu o uważną obecność (mindfulness)
 • Jak znaleźć w sobie siłę i spokój - ćwiczenia bezpośredniego wpływu na układ nerwowy (oddech, pozycja ciała, praca z głosem)

Jak motywować z głową - podstawy neurodydaktyki i metod aktywizujących

 • Neuropsychologiczny model komunikacji - jak budowa mózgu wpływa na sposób przekazu i odbioru wiedzy
 • Dwa typy automatycznych reakcji w klasie - atak lub wycofanie się oraz ich ewolucyjna historia
 • Neuropsychologia uwagi - dlaczego rozproszenie jest domyślnym stanem umysłu i jak to wykorzystać?
 • Dlaczego trawa jest zielona? - rola ciekawości poznawczej w procesie nabywania wiedzy
 • Dlaczego odzwierciedlanie, empatia i rezonans emocjonalny wpływają na motywację
 • Rola prozodii i głosu dla warstwy merytorycznej komunikatu
 • Rola neuroprzekaźników i układu nagrody
 • Pragnę porwać państwa dzieci - rola emocji
 • Multisensoryczna stymulacja kontra "siedź i słuchaj"
 • Praca zespołowa metodą projektu a neurony lustrzane
 • Gry dydaktyczne, bajka edukacyjna, praca z flipchartem,drama, dyskusja piramidowa, drzewo decyzyjne itp.

Przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w szkołach

 • Defnicje pojęć w psychologii i polskim prawie (Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny, Karta Nauczyciela): mobbing, dyskryminacja i molestowanie seksualne
 • Przykłady, studia przypadków, sprawy sądowe
 • Mobbing (nękanie i zastraszanie) oraz molestowanie seksualne w relacjach między kadrą pedagogiczną
 • Dyskryminacja uczeń - uczeń oraz nauczyciel - uczeń: jak rozpoznawać?
 • Materiał wideo - rozpoznawanie zachowań niepożądanych i poszerzanie świadomości wobec nawyków komunikacyjnych nauczycieli wobec uczniów i siebie nawzajem
 • Modelowanie zdrowych relacji oraz postawy świadka - ratownika wśród uczniów i nauczycieli
 • Poszerzanie horyzontów w obszarze różnorodności kulturowej - zyski dla uczniów, nauczycieli i szkoły
 • Jasna komunikacja - wyrażanie sprzeciwu wobec niepożądanych zachowań w asertywny sposób

Jeśli nie znalazłeś interesującego cię tematu, zapraszamy do kontaktu. Przygotujemy propozycję spełniającą twoje oczekiwania

 

TIK w edukacji

TIK w edukacji to technologie informacyjno-komunikacyjne, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród osób w różnym przedziale wiekowym. Nieustanny rozwój Internetu daje jego użytkownikom wiele możliwości, również na poziomie edukacji szkolnej, o których warto wiedzieć. Dzięki wykorzystaniu w nauce proponowanych przez nas technik będą Państwo mogli uzyskać dużo lepsze wyniki uczniów, zapewnić im innowacyjny rodzaj nauki oraz pogłębić więzi personalne między dorosłymi a dziećmi. Szkoła stanie się miejscem wielopokoleniowych spotkań, a TIK w edukacji zapewni Państwu nowe, ciekawe szanse oraz wyzwania. Dowiedzą się Państwo jak pracować "w chmurze" oraz skuteczne wykorzystywać zasoby Internetu.

Stawiając na TIK w edukacji, poznają Państwo strony internetowe z interaktywnymi pomocami dydaktycznymi skierowane dla nauczycieli i poznają najnowsze technologie, które z pewnością okażą się niezwykle pomocne w nauczaniu. Dowiedzą się Państwo czym jest "szkoła jutra", czyli drukowanie oraz skanowanie 3D. TIK w edukacji zapewni Państwu wiele ciekawych możliwości, które warto poznać.